Thursday, August 6, 2009

Demonstrasi Aman & Dalil-Dalil Keharusannya

Pertamanya, aktiviti menzahirkan aspirasi di dalam Islam (ta'bir ar-ra'yi), baik secara perseorangan ataupun berkumpulan, adalah perkara yang dibolehkan (mubah). Hukumnya sama seperti kita mengungkapkan pandangan tentang suatu perkara.Justify Full
Berbeza dengan ‘demonstrasi liar’ (Muzarahah) yang jelas diharamkan oleh Islam seperti melakukan demonstrasi dengan disertai beberapa aktiviti yang menyalahi tata susila agama seperti merosak atau membakar harta benda awam, mengganggu ketenteraman dan sejenisnya sehingga mengakibatkan rusuhan, penganiayaan dan pembunuhan. Pengharamannya didasarkan pada fakta bahawa di dalam demonstrasi ini terdapat sejumlah tindakan yang diharamkan oleh Islam.

Di dalam Islam, ‘demonstrasi aman’ (Masiirah) adalah satu bentuk demonstrasi yang dibolehkan. Ini berdasarkan kenyataan bahawa ia dilakukan dengan tertib dan aman serta mematuhi hukum-hukum syara’ termasuk berkaitan dengan pendapat atau aspirasi yang disampaikan. Ia dilakukan tanpa kekerasan, tidak merosakkan hak-hak umum, negara atau individu. Oleh yang demikian, Masiirah ini jelas-jelas diperbolehkan oleh Islam.

Jika diteliti sirah Rasulullah S.A.W, baginda pernah melakukan siri-siri demonstrasi aman di kota Makkah sendiri. Peristiwa ini terjadi setelah baginda diperintahkan oleh Allah S.W.T supaya berdakwah secara terang-terangan. Lalu baginda memerintahkan kaum Muslimin keluar membentuk 2 barisan menuju Kaabah. Satu barisan dipimpin oleh Saidina Umar al Khattab dan yang satu lagi dipimpin oleh Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Rasulullah mengetuai kelompok tersebut dan berdakwah kepada mereka secara terang-terangan. Masiirah ini juga dilakukan oleh baginda untuk menzahirkan kutlah (kelompok) kaum Muslimin, yang membawa mesej kebenaran, yang selama ini telah ditasqif (dibina) secara sembunyi-sembunyi khasnya di rumah al Arqam ibnu al Arqam.

Perlu difahami bahawa Islam memandang Masiirah sebagai salah satu cara (uslub) di antara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat dan bukan sebagai matlamat di dalam melakukan proses perubahan masyarakat.

Banyak perkara yang wajib diambil berat oleh umat Islam untuk mencontohi Rasulullah. Contohnya, method Rasulullah mengumpulkan manusia dan menzahirkan kebenaran Islam di dalam menegakkan kalimah tauhid. Uslub adalah suatu yang boleh berubah-ubah dan pelbagai sifatnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Apabila keadaan memerlukan, Masiirah boleh dilakukan dan sebaliknya jika tidak patut ditinggalkan dan ia sesuai dengan keharusannya. Betapa mulianya aktiviti amar makruf nahi mungkar ini telah dijelaskan Rasulullah salallahualaihi wasalam di dalam sabdanya:

“..Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutalib dan orang yang berhadapan dengan pemerintah yang zalim lalu dia mengingatkan penguasa tersebut (kepada kemakrufan) dan melarangnya (dari kemungkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya..” [HR al Hakim].

Dalam menasihati dan mengkritik dasar yang zalim, termasuk membongkar kemungkaran atau konspirasi jahat terhadap Islam adalah wajib meskipun caranya berbagai-bagai. Sama ada dilakukan secara langsung bertemu face to face, melalui penulisan, seminar dan kuliyyah seangkatan dengannya, demonstrasi aman dan lain-lain lagi.
Melakukan perkara-perkara tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ sama ada secara langsung atau tidak adalah jelas lebih mulia berbanding dengan tidak melakukan apa-apa sambil mengeji dan menghina orang lain yang bersemangat melakukannya.

Islam tidak mengenal prinsip dan kaedah ‘matlamat menghalalkan cara’ (al-ghaayah tubarriru al wasilah), sebagaimana yang difahami masyarakat Yahudi. Tindak-tanduk seorang Muslim sebagai individu, sebagai anggota masyarakat atau sebagai penguasa wajib terikat dengan syariat Islam. Di dalam mengungkap aspirasi dengan cara berdemonstrasi, kaum Muslimin terikat dengan apa yang Rasulullah telah perkenankan iaitu demonstrasi mestilah dilakukan dengan cara yang aman. Wallahua'lam...

No comments: